مقاله زمين شناسي، ژئو شيمي و خاستگاه احتمالي کانه زايي چند فلزي ميوه رود، شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: زمين شناسي، ژئو شيمي و خاستگاه احتمالي کانه زايي چند فلزي ميوه رود، شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند فلزي
مقاله چند شكل
مقاله اسکارن
مقاله زون بندي ژئو شيميايي
مقاله ميوه رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي حمايت
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب پور عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانسار ميوه رود در ۵۰ کيلومتري شمال تبريز و ۶۵ کيلومتري باختر اهر، در شمال باختر ايران به مختصات جغرافيايي ۴۶o 14’ ۳۵” تا ۴۶o 12’ ۲۰” طول خاوري و ۳۸o 34’ ۵۲” تا ۳۸o 33’ ۲” عرض شمالي  واقع است. قديمي ترين سنگ ها شامل تناوب ستبري از ماسه سنگ، شيل، سيلتستون، مارن و آهک مارني به سن کرتاسه پسين – پالئوسن است که يك توده پورفيري و دايک هايي با ترکيب گرانوديوريت تا دياباز به سن احتمالي اوليگوسن در آنها نفوذ کرده است. در اثر نفوذ توده آذرين در سنگ هاي پالئوسن، اسکارن و هورنفلس تشکيل شده است. همه سنگ هاي رسوبي، سنگ هاي نيمه آتشفشاني و دگرگون شده فوق، به صورت دگرشيب توسط تراکيت و تراکي آندزيت پليوسن پوشيده شده است. دگرساني هايي از نوع سريسيتيك، آرژيليك، پروپليتيك و سيليسي شدن، پتاسيک (اندك) در سنگ هاي نفوذي و رسوبي قابل مشاهده است ولي اثرات آنها در سنگ هاي آتشفشاني ديده نمي شود.
بي هنجاري هايي از W, Bi, Sb, Cu, Ag, Au وMo  توسط مطالعات ژئو شيميايي شناسايي شده که شواهد صحرايي نيز کاني سازي آنها را تاييد کرده است. از نظر زون بندي ژئو شيميايي، هاله هاي عناصر As, Ag, Sb و Au در شمال منطقه و هاله هاي Mo, W, Cu, Co, Zn در جنوب منطقه گسترش دارند و درجه دگرگوني نيز از جنوب به شمال کاهش مي يابد. دگرساني پتاسيک بيشتر در جنوب منطقه رخنمون دارد بنابراين مي توان نتيجه گرفت که بخش جنوبي محدوده در مقايسه با بخش شمالي آن فرسايش بيشتري را متحمل شده است. هاله مرکب As. Pb. Ag / Cu.W. Co  نيز اين نتيجه گيري را تاييد مي کند. کاني سازي ها از نوع اسکارني، رگه هاي اپي ترمال و رگه – رگچه هاي سيليسي صفحه اي بوده و رگه هاي اپي ترمال را مي توان در درون اسکارن و سنگ هاي دگرگوني همبري مشاهده کرد که در واقع آن را قطع کرده اند.