سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
پروین نجف زاده طهرانی – گروه زمینشناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی اصغر کلاگری – گروه زمینشناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
وارطان سیمونز – مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
کمال سیاه چشم – گروه زمینشناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده:
کانسار آهن خانلق در ۳۱ کیلومتری شمال غرب نیشابور واقع شده است. کانیسازیهای آهن در این کانسار به صورت پراکنده، رگهای، برشی و تودهای در یک زون گسله در داخل سنگهای میزبان ساب ولکانیک دیوریت پورفیری، کوارتزدیوریت پورفیری و میکروگرانودیوریت توسعه یافته است. با توجه به بررسیهای مینرالوگرافی و تجزیههای XRD ، مگنتیت کانه اصلی این کانسار بوده که در قسمتهای هوازده به هماتیت تبدیل شده است. واحدهای ساب ولکانیک میزبان توسط سیالات گرمابی دگرسانی پروپیلیتیک، آرژیلیک و کربناته متحمل شدهاند. اندازهگیری شدت کل میدان مغناطیسی در شبکهای به ابعاد ۳۰۳×۲کیلومتر مربع انجام شده است و در مجموع ۲۱۷۱ ایستگاه مغناطیس سنجی اندازهگیری شده است. بررسیهای انجام شده، بیهنجاری مغناطیسی در جنوب غرب منطقه را نشان میدهد. با استفاده از مطالعات صحرایی، مینرالوگرافی و تلفیق آنها با بررسیهای ژئوفیزیکی منبع بیهنجاری در جنوب غرب محدوده، مرتبط با کانیسازی مگنتیت در عمق میباشد