سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید شریفی – عشو هیات علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود حسینی – عشو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی اسدی – عشو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی زمینه های تاثیر گذار بر میزان مشارکت مردمی در روند بازسازی مساکن روستاهای زلزله زده شهرستان بم صورت گرفت این پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ درجه کنترل و نظارت از نوع میدانی، از نظر روش ، همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه سرپرستان خانوار روستایی منطقه زلزله زده شهرستان بم می باشد که نمونه ای به حجم ۱۵۶ خانوار با روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب از بین آنها انتخاب گردید ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد بطور کلی ضریب کرنباخ الفا برای محاسبه پایایی پرسشنامه بطور متوسط برای متغیرها پژوهش ۸۴ درصد بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه است. اعتبار پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان و اساتید ترویج وتوسعه روستایی مورد تایید قرار گرفت ..جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است . یافته های تحقیق بیانگر آن است میزان مشارکت روستاییان در زمینه های مختلف بدین صورت است که در زمینه مالی “بسیار کم ” در مورد تامین نیروی انسانی جهت بازسازی زیر ساخت ها در حد“ متوسط” و در زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی نیز در حد “متوسط ” بوده است بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادات مقتضی ارایه گردیده است