سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

انوش نوری اسفندیاری – مدیر کل دفتر اقتصاد آب شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران
مریم امام جمعه – کارشناس اقتصاد شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

با توجه به سرمایه گذاریهای کلان برای ایجاد سازه ها و تاسیسات زیر بنایی در بخش آب باید به امر بهره برداری و نگه داری کارامد از آنها از جمله شبکه های آبیاری توجه شود . اکنـون
کاملا معلوم شده اس ت که سامانه های آبیاری نمی توانند بدون انجام اصـلاحات اساسـی نهـادی قادر به ارائه عملکرد مناسبی باشند،و این بدان معنی است که بعضی یا تمام مسئولیت مدیریت
آبیاری به بهره برداران از آب تفویض شود . لذا در این بررسی به دلیل اینکـه کشـور مـا درزمینـه مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه عملکرد خوبی نداشته و موفق نبوده ، دیـدگاه مـدیریت
مشارکتی آبیاری مورد توجه قرار گرفته و استفاده از تجرب یات بین المللی بـرای انجـام اقـدامات مناسب در این زمینه برای موفقیت بیشتر در کشور مطرح شده است . بنابراین بطور خلاصه موضوعاتی که در این مقاله مطرح می شوند عبارتند از :
– ارائه چارچوب تحلیلی با تاکید بر مفهوم،مراحل تحول در جهت گیریها و زمینه ها و عوامل موثر
– بررسی تجربیات کشور در زمینه های ایجاد تشکلها، مشارکت کشاورزان برای سرمایه گذاری در شبکه و شرکت های بهره برداری
– نتیجه گیری و پیشنهادات با توجه به زمینه ها و عوامل موثر