سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اعتباری – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
حامد پوراسفندیانی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خلج – ریاست کل واحد مهندسی لجستیک شرکت ایران خودرو

چکیده:

با پیچیده شدن رقابت در بازار امروز، مدیریت زنجیره تأمین و به تبع آن ارزیابی عملکرد فرآیندهای زنجیره تأمین، به موضوعی حیاتی و
تاثیرگذار مبدل گشته اند. این امر در شرک تهای بزرگ و گروه های صنعتی دارای نقش موثرتر و عمی قتری است. مقاله حاضر پس از بررسی
زمینه ها و سوابق موجود در زمینه یکپارچگی زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد فرآیندهای آن، شرکت ایران خودرو را به عنوان بررسی
موردی مفاهیم ارائه شده قرار داده است و در نهایت با توجه به بستر مناسب موجود در این شرکت برای ارزیابی فرآیندها، راهکاری اجرایی
برای طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد متناسب با نیازها و شرایط ایران خودرو ارائه داده است. با توجه به بررسی های انجام شده
در زمینه بستر لازم برای پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد در شرکت ایران خودرو و با توجه به اهمیت و نقش موثر مقوله ارزیابی عملکرد
در مدیریت زنجیره تامین، تدوین و پیاده سازی یک سیستم جامع، مدون و ساختا ریافته ارزیابی عملکرد بایستی به عنوان یکی از نیازهای
اصلی سازمان های بزرگ مانند ایران خودرو مورد توجه قرار گیرد.