سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدناصر رئیس السادات – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

چکیده:

پلایای دشت سه لآباد در ١٢٠ کیلومتری جنوب بیرجند در مسیر بیرجند- نهبندان قرار دارد. منطقه مورد مطالعه از نظر شرایط اقلیمی و آب و هوایی در منطقه ای خشک و کویری قرار گرفته است.نهشته های کواترنری آن شامل تراس های آبرفتی، رسوبات مخروط افکنه، آبرفتهای رودخانه ای، تپ ههای ماس های و رسوبات کفه نمکی م یباشد. دو تیپ کفه های گلی و نمکی در این پلایا شناخته می شود. ضمنا سه بخش اصلی پهنه رسی، ناحیه مرطوب و قشر نمک بر روی عکس هوایی قابل جدایش می باشند . اِن م نطقه از نظر تکتونیکی گسل خورده، خرد شده و چین خورده می باشد که در یک پهنه همگرا ایجاد شده است . با توجه به مطالعات اولیه زمین شناسی ساختمانی نحوه پیدایش این حوضه در اثر عملکرد گسل هایی امتداد لغزی که خود سر شاخه هایی از گسل امتداد لغز نهبندان می باشد، قابل تفسیر است.