سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا زندمقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و فارغ التحصیل دوره دکتر

چکیده:

لسها رسوبات بادی عصر کواترنز،شر بوده که با توجه به خصوصیات و ویژگی های خاص در برابر فرآیندهای فرسایش طبیعی و غیر طبیعی حساس بوده و سریع واکنش نشان می دهند، بنابراین بروز برخی اشکالفرسایش در لسها با توجه به ویژگیهای اقلیمی گرم و خشک منطقه مورد مطالعه که حساسیت و فرسایش پذ یری را افزایش و همچنین سایر اشکال فرسایش غیر طبیعی و یا انسانی همچون : تغییر کاربری اراضی مرتعی جهت کشاورزی، شیوه های غلط کشاورزی و آبیاری، چرای بیش از ظرفیت مراتع، لگدکوب شدن زمینهای لسی همراه با کاهش نفوذ پذیری موجب گردیده تا برخی رخسارهای فرسایشی همچون : خندق ها و فرسایش تونلی در این منطقه حادث گردیده و منجر گردد تا این نهشته های مفید جهت بهره برداری های بهینه کشاورزی
همراه با جریان های طغیانی و سیل آسا از منطقه خارج گردند و گاهی اوقات صد مات جبران ناپذیر زیست محیطی و فرسایش ی را در منطقه مورد مطالعه ایجاد نمایند . در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل طبیعی و غیر طبیعی ایجاد شده در منطقه پرداخته شده و راهکارهای اصلی مقابله با آن را جهت کاربرد در برخی سازمانها وارگانهای مرتبط ارائه گردیده است