سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر حافضی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
قاسم عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی

چکیده:

در این مقاله با انتخاب ۵ سد بزرگ کشور مربوط به مناطق تکتونیکی مختلف،خضوصیات زمین لرزه های القایی مربوط به پر و خالی شدن سدها بررسی شده است .
برای این منظور زمین لرزه های واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری از محور سدها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بررسی ها نشان می دهد که پراکندگی زمین لرزه های القایی در سمت مخزن بیشتر می باشد . همچنین فراوانی زمین لرزه ها تابعی از مشخصات سد و محیط تکتونیکی است و همان روند زلزله های تکتونیکی را نشان می دهد . در مورد سد بزرگ کارون ۳ فراوانی زمین لرزه های کوچک بعد از احداث سد افزایش یافته و فراوانی زلزله های بزرگتر کاهش یافته است . اما در مورد دو سد لتیان و لار کاهش در فراوانی زلزله ها مشاهده می شود