سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رحمت اله کاردان – کارشناس ارشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و عضو هیات علمی پژو
محمد قبادی – کارشناس گروه مطالعه امور زمینلغزشها، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزد
رضا میرصانعی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی و رئیس گروه مطالعه امور زمینلغزشها

چکیده:

وقوع روزافزون پدیده زمین لغزش در چند دهه گذشته و تشکیل بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای کشور د ر سال ۱۳۷۳ ، آمار خسارتبار این پدیده را به جامعه علمی و اجرایی کشور هرچه بیشتر نشان داد و موجب گردید که در اجرای مرحله دوم، پرسشنامه ی بمنظور جمع آوری اطلاعاتی با اطمینان و صحت قابل قبول از روی عکس های هوایی، طراحی و تکمیل بانک اطلاعات از سال ۱۳۷۹ شروع شود . عکس هوایی یا تصویر ماهواره ی یک سند پایدار و ثبتی ماندگار است که وضعیت محل عکسبرداری را در زمان عکسبرداری نشان می دهد و این عکس ها با قدرت تفکیک مکانی و صحت هندسی مناسب به کمک روش های سنجش زمینی آمده اند و با تهیه نقشه های پراکنش زمینلغزش بر اساس تفسیر عکس هوایی میتوان نسبت درصد سطحی زمینلغزشهای هر نقشه، بویژه در مناطق صعب العبور را بدست آورد و به شاخصی جهت کنترل و واسنجی نقشه های پهنه بندی خطر زمین – لغزش تبدیل نمود . در این مقاله با اشاره به پدیده زمین لغزش، نحوه تشخیص و برداشت اطلاعات ۲۸۴۴۳ زمین لغزش تا شهریورماه ۱۳۸۶ از عکس – های هوایی کشور و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته خواهد شد