مقاله زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۴۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: زنان، پاساژ و مصرف نشانه ها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله مصرف نشانه
مقاله مردم نگاري
مقاله تحليل تماتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک دهه اخير، تغييرات ژرفي در سبک زندگي يا سياست هاي زندگي روزمره در ميان زنان ايراني رخ داده که نه تنها در الگوي کالاهاي مصرفي آنها، بلکه در مصرف نشانه ها، مکان ها، فضاها و زمان هاي خاص نيز متبلور است، به گونه اي که مي توان از اقتصاد نشانه ها صحبت کرد. از اين رو، مقاله حاضر به بررسي کيفي جهان ـ زيست زنان در يکي از پاساژهاي مجلل و بزرگ شيراز مي پردازد. در اين مطالعه، طيفي از نظريه هاي مرتبط با مصرف، جنسيت و هويت به کار رفته اند، روش شناسي اين مطالعه از نوع کيفي بوده و از روش مردم نگاري براي اجراي عمليات تحقيق استفاده شد. روش هاي گردآوري اطلاعات عبارت اند از مشاهده مشارکتي و مصاحبه نيمه ساخت يافته با ۳۱ نفر از زنان فروشنده،‫ خريدار. براي انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شد و داده ها گردآوري شده از طريق روش تحليل موضوعي يا تماتيک تحليل شده اند. يافته هاي اين پژوهش نشان داده اند که پاساژ صرفا مکان مصرف کالاهاي متعارف نيست، بلکه فضايي نشانه شناختي و نمادي‫ شده براي مصرف نشانه ها، کيچ، مصرف تظاهري، پرسه زني، هويت يابي، مقاومت و تمايز جنسيتي و دوست يابي است. از اين منظر، مصرف کالاها در بسياري موارد يکي از رفتارهاي حاشيه اي و فرعي در فضاي پاساژ است.