سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مژگان علیشاهی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
فهیمه بهرامی مهنه – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
سحر سلطانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

مشارکت فزاینده زنان در بازار نیروی کار یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه و نمایانگر افزایش علاقمندی زنان به جنبه های گوناگو ن مشارکت در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی است . با توجه به سطح توسعه اقتصادی کشور، زنان نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی در بیشتر کشورهای در حال توسعه ایفا می کنند . بر اساس گزارش F.A.O به کنگره امنیت غذایی، زنان در دهه اخیر بطور متوسط ۵۰ درصد از تولیدات بخش کشاورزی را بر عهده داشتند .
با وجودی که بنیان اقتصادی روستاهای کشور های در حال توسعه ، کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن است، سهم زنان روستایی در کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی پنهان مانده است و به همین دلیل ارزش واقعی مشارکت زنان در تولید اقتصادی نادیده انگ اشته شده و در اندازه گیری عملکرد اقتصادی به حساب نمی آید . علاوه براین در کشورهای در حال توسعه زنان روستایی فقیرترین و آسیب پذیرترین قشر محسوب می شوند ؛ این در حالی است که در کشورهای سرمایه داری که کشاورزی تجاری متداول است، زنان در سطح مدیریت مزارع نیز ایفای نقش می کنند .
از آنجا که نقش زنان بویژه در مناطق روستایی تحت تاثیر عواملی مانند جنسیت، ساختار خانوادگی و فرهنگ منطقه است، در این بررسیبه مقوله های گرسنگی و فقر، تبعیض و توسعه نیافتگی، جنسیت نیروی کار در بخش کشاورزی، زنان و امنیت غذایی و محدودیت های اعمال شده برای زنان روستایی کشاورز پرداخته می شود . هدف از این مقاله مطالعه در مورد زنان روستایی ایران و سایر کشورهایی است که در این دهه در روند توسعه کشاورزی و بالطبع توسعه اقتصادی فعالیت داشته اند .