سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا میرمحمدصادقی – استادیار / گروه صنایع / دانشگاه امام حسین ( ع ).
یاسر کشتیبان – دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد مدیریت پروژه / گروه مدیریت پروژه / دانشگاه

چکیده:

مدیریت ارزش در طول دوران توسعة خویش توانسته است اهداف خاصی را برای خود متبلور سازد که یکی از مهمترین این اهداف کاهش هزینههای اجرایی پروژه با حفظ کیفیت مورد نظر مشتری بوده است، ولی امروزه پروژهها در محدودههای فراتری از گذشته تعریف میشوند و دولتهای مختلف بیشتر به دنبال مفهوم جدیدی به نام ارزش پول هستند . شکل دهی و بهره گیری از تیم ارزش مناسب، برگزاری فرآیند مدیریت ارزش در زمان مناسب، گسترش و ایجاد چالش در سیستم ارزش پروژه با توجه به برنامه ریزی استراتژیک سازمان یا اهداف کسب و کار سازمان، شناسایی زنجیرة ارزش پروژه جهت گسترش سیستم ارزش پروژه و ایجاد چالش در آن با بهره گیری از سبک مدیریت ارزش جدید مثل (SS4) میتواند کارفرمایان پروژه – های عمرانی را در دستیابی به ارزش پول هر چه بیشتر با استفاده از سبکهای مدیریتی مهندسی ارزش یاری رساند .