سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا نصیری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

هدف ازبحث دراین رابطه بهینه سا زی روشهای مدیریت سازمان یابنگاه اقتصادی می باشد . زنجیره تأمین دارای مراحل : ۱ ) خرید ۲) تولید ۳) توزیع بوده وبه طورکلی کلیه تعاملات فی مابین تأمین کنندگان ، تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و مشتریان راشامل می شود . هدف ازاین مقاله استفاده کاربردی زنجیره ت أمین ازطری ق نتای ج حاصل درشرکتهای مشابه و وضعیت ایشان پس ازپیاده سازی این طرح می باشد . بیشترسعی دربیان نمونه های CASE STUDY جهت شناخت روشهای علمی ممکن برای افزایش بهره وری گردیده ک ه یکی از نمونه های جالب آن ،
شرکت فولکس واگن می باشد که با موفقیت ازاین روش استفاده نموده است . همانطورکه بارهاوبارهاذکرگردیده ساده ترین مفهوم بهره وری عبارت است از : فرهنگ هوشمندانه تصمیم گیری وعملکرد خردمندانه . که نتیجه آن درسازمان بصورت کاهش هزینه وافزایش سود می باشد . این مهم به نحوی بسیارساده قابل اجرا و دستیابی است ، که دراین مقاله چگونگی دستیابی به این امر توسط شرکتهای پیشرو ازطریق مدیریت زنجیره تأمین تشریح گردیده است .