سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرنوش شاکری – کارشناس مهندسی صنایع/کارشناس ارشد مدیریت اجرائی- کارشناس مدیریت کیفیت
فرزانه نیری – کارشناس مهندسی صنایع- کارشناس برنام هریزی و کنترل پروژه مرکز آمار، اط

چکیده:

در طول چند سال اخیر، تغییرات بسیار شگرف و وسیعی در سطح سازمانهای فعال در کس بو کار جهانی رخ داده است. با جهانی شدن بازارها و فشردگی روزافزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمانها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها، باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمانها به این نتیجه رسیدند که برای موفق بودن در بازار، نه تنها باید خود سریع و چابک باشند، بلکه باید تامی نکنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان، دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر باعث شک لگیری مفاهیم "مدیریت زنجیره تامین" در سالهای دهه قبل گشت. با ظهور تکنولوژیهای پیشرفته الکترونیکی در سالهای اخیر، استفاده از این سا ز وکارهای الکترونیکی برای پیشبرد اهداف زنجیره تامین(عرضه) مورد توجه مدیران صنایع قرار گرفت و بزودی این ابزارها قدرت فو قالعاده خود را در یکپارچ هسازی فرایندهای زنجیره عرضه و کاهش هزین هها، افزایش سرعت تحویل محصول به مشتری و ارائه اطلاعات سودمند بصورت همزمان نشان دادند. با توجه به نتایج مذکور، استفاده از "زنجیر ههای تامین الکترونیکی"، امروزه بعنوان یکی از استراتژیهای برتری در بازارهای رقابت جهانی مطرح بوده و مورد استفاده شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی قرار م یگیرد.