سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مظفر ناصری طاهری – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی – کارشناس سازمان توسعه تجارت ایران

چکیده:

در هزاره جدید محیط گرا یی (Environmentalism) به یکی از موضوعات مهم تجار ی _ اجتماعی مبدل شده است.لجستیک ن یز به عنوان ستون فقرات فعال یت هر سازمانی از این امر مستثنی نم ی باشد . مد یران لجست یک از ی ک طرف بدنبال حداقل کردن هز ینه از طر یق مطلوب یت زمان ی و مکان ی م ی باشند و از سو ی د یگر با فشار مقررات دولت ی جهت اخذ استانداردها ی زیست محیطی و تقاضای فزاینده مصرف کنندگان برای عرضه محصولات سبز مواجه می باشند . بنابراین لزومًا سرما یه گذار ی در زم ینه بهبود عملکرد ز یست مح یط ی زنجی ره تام ین و ملحوظ داشتن هز ینه ها ی اجتماعی(هزینه ها ی تخر یب مح یط ز یست) ناشی از زنج یره تام ین ؛ صرفه جو یی در منابع، کاهش انتشار آلا ینده ها، حذف ضا یعات، ا یجاد ارزش برا ی مشتر یان و نها یتًا ارتقاء بهره ور ی را برا ی شرکتها به ارمغان خواهد آورد . ای ن مقاله که حاصل یک مطالعه توص یفی است به بحث و بررس ی پ یرامون وضعیت کنونی زنجیره تامین سبز پرداخته است و ب ه دنبال پاسخگویی به ا ین سئوالات است که : ۱)مزایای استقرار زنج یره تام ین سبز چ یست؟ ۲)مدیران زنجیره تامین بایست ی چه اقدامات ی و چه شاخصه ها یی را جهت استقرار یک زنجیره تامین سبز انجام دهند؟ ۳) وضعیت فعلی بخش لجست یک کشور(مخصوصًا حمل و نقل ) از نظر شاخص های بهره وری و زیست محیطی چگونه است؟. تا از این رهگذر در فضا ی به شدت رقابت ی حاکم بر بازار؛ او ً لا : الگویی برا ی سنجش و مم یزی عملکرد ز یست مح یطی مد یران لجست یک فراهم گردد . ثانیًا: آن دسته از شرکتها ی داخل ی که بدنبال توسعه پا یدار صادرات غیر نفتی م ی باشند با درک عمی ق ابعاد کل ی دی ارزش در سراسر زنج یره تام ین مخصوصًا مصرف کنندگان نها یی محصولات از لجستیک سبز به عنوان یک منبع ارزشمند
غیرقابل جایگزین جهت کسب مزیت رقابتی بهره مند گردند.