سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر محمد تقی صمدی – استاد یار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
مسعود نادری – کارشناس بهداشت محیط
حمیدرضا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت دانشکده بهداشت همدان
محمد کوشکستانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات سطوح متفاوت زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت ) در جیره غذایی گاوهای شیری نژاد هلشتاین و بررسی صفات تولید شیر و چربی آن و فراسنجه های خونی میباشد. برای این منظور تعداد ۸ راس گاو شیری مشابه از نظر تعداد زایش و سن در قالب طرح چرخشی متوازن با سطوح متفاوت زئولیت ( صفر – ۲٫۵ – ۵ و ۷٫۵ درصد ) تغذیه شدند . تیمارهای آزمایشی بر مقدار تولید شیر و چربی آن اثر معنی داری نداشتند . (۰٫۰۵ > P) ولی بر مقدار شیر تولیدی و چربی تصحیح شده دارای اثر معنی دار بود (۰٫۰۵ > P ) تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه های خونی اثر معنی دار داشت (۰٫۰۵ > P) ولی مقدار فراسنجه های P ،MN ،CA در خون گاوهای تغذیه شده با زئولیت به مراتب بیشتر بود .