مقاله زنده ماني و رشد اوليه گياهچه هاي خربزه و طالبي پيوند شده روي پايه هاي مختلف كدو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: زنده ماني و رشد اوليه گياهچه هاي خربزه و طالبي پيوند شده روي پايه هاي مختلف كدو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند
مقاله پايه
مقاله پيوندك
مقاله زنده ماني
مقاله خربزه و طالبي
مقاله پيوند سبزي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميانگ لي جانگ
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: گيولي سانگ
جناب آقای / سرکار خانم: چان هاح يون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر سه رقم كدوي تجاري «ايس»، «شينتوزا» و «شينتوهونگتو» به عنوان پايه، بر زنده ماني و رشد اوليه گياهچه هاي خربزه رقم «خاتوني» و طالبي رقم «سمسوري» در شرايط گلخانه اي در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار مورد تحقيق قرار گرفت. همه پايه ها سازگاري و گيرايي بالايي (بيش از %۹۷) نسبت به پيوند خربزه و طالبي از خود نشان دادند. فعاليت ريشه (غلظت فورمازان سنتز شده در گرم ماده خشك در ساعت) گياهان پايه ۳-۲ برابر پيوندك ها بود. همچنين تعداد دستجات آوندي پايه ها به جز در مورد رقم «شينتوزا» بيشتر از پيوندك ها بود. صفات فعاليت ريشه، طول ساقه اصلي، قطر ساقه پايه، محتواي كلروفيل برگ و وزن تر اندام هاي هوايي در سطح %۱ و صفات قطر ساقه پيوندك، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر ريشه در سطح معني دار شدند. اثر تيمارها روي وزن خشك اندام هاي هوايي و ريشه معني دار نبود. در اكثر صفات رشد، گياهان پيوندي برتر از غيرپيوندي بودند. در بين گياهان پيوندي، اثر پايه ها روي صفات رشد مورد ارزيابي، بسيار نزديك به هم و مشابه بود، لذا مي توان همه پايه هاي مورد آزمايش در اين تحقيق را سازگار با پيوند خربزه و طالبي ايراني پيشنهاد نمود.