سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابراهیم پذیرا – عضو گروه کار زهکشی و محیط زیست، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، عضو هیئ

چکیده:

با دیدگاه های جدید، زهکشی فرآیندی برای خارج نمودن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمق از طریق نگهداشت و دفع آب و مدیریت کیفیت آن برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی است در حالیکه محیط زیست نیز حفظ گردد . در شالیزارها، نق ش عمده زهکشی زیرزمینی، مدیریت آب، خشک کردن زمین در هنگام پنجه زنی و قبل از برداشت است . زهکشی زیرزمینی در شالیزارها، امکان کشت دوم را نیز فراهم می کند که می تواند در بهبود اقتصاد خانواده، نقش مهمی را داشته باشد.