سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – گروه فیزیک , دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شیراز
محمدحسین کامران فرد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

زوج سالیتونهای پوششی نورولتاژی نورشکستی تاریک – تاریک یک بعدی معرفی می شوند . با استفاده از مدل فیزیکی کوختاروف، میدان بارفضایی و زوج معادلات حاکم بر تولید و انتشار این زوج سالیتونها بدست می آیند . تابع توزیع شدت سالیتونی زوج سالیتون با استفاده از روش انتگرالی محاسبه می شود و عوامل موثر بر آن بررسی می شود . سپس با استفاده از روش عددی عناصر متناهی، انتشار این زوج سالیتونها شبیه سازی می گردد