سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر بهاری فر – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت معلم
حسین معین وزیری – استاد پترولوژی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

ِِنقشه زونهای کانی شناسی و ایزوگرادهای تهیه شده برای سنگهای دگرگونی ناحیه ای شرق الوند، نشان دهنده وجود زونهای متفاوت در جنوب و شرق منطقه است. به این ترتیب که زونهای کلریت، بیوتیت، گارنت و استرولیت به ترتیب در جنوب منطقه، زونهای کلریت، بیوتیت، گارنت و اندالوزیت – استرولیت در جنوب شرق وزونهای کلرید، بیوتیت، گارنت، آندالوزیت ، سیلیمانیت واسترولیتدر شرق منطقه دیده می شوند و بطور کلی درجه دگرگونی به سمت توده افزایش یافته، ایزوگراد سیلیمانیت نیز ارتباط تنگاتنگی با رگه های پگماتیتی نشان می دهد. افزایش درجه دگرگونی در سنگهای دگرگونی ناحیه ای به سمت توده نفوذی و نقش پگماتیت ها در ظهور و گسترش ایزوگراد سیلیمانیت، حاکی از ارتباط بین توده های نفوذی و دگرگونی ناحیه این بخش است، بطوری که این احتمال مطرح می شود که توده های نفوذی عامل انتقال حرارت و افزایش گرادیان زمین گرمایی بوده اند.