مقاله زيست شناسي و دموگرافي زنجرک خرما، (Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در سه دماي ثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: زيست شناسي و دموگرافي زنجرک خرما، (Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae، در سه دماي ثابت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجرک خرما
مقاله دما
مقاله دموگرافي
مقاله زيست شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاينده آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زيست شناسي و دموگرافي زنجرک خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin، در سه دماي کنترل شده ۲۵±۱، ۳۰±۱، ۳۵±۱ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۶۰±۵ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي درون اتاق رشد مورد بررسي قرار گرفت. براي هر دماي مورد آزمايش، تعداد ۴۰ عدد تخم هم زاد که حداکثر ۲۴ ساعت از عمرشان گذشته بود، استفاده شد. با مشاهدات روزانه مشخص شد که اکثر فعاليتهاي زيستي زنجرک در دماي ۳۵ درجه دچار اختلال شده و تلفات سنگيني به مراحل مختلف زندگي آن وارد گرديد، به طوري که حشرات ماده پس از تخم ريزي تلف شدند. طول دوره قبل از بلوغ در دماي ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه به ترتيب ۸۲٫۴۸±۰٫۷۲، ۷۵٫۷۹±۰٫۵۵ و ۸۹٫۸۵±۰٫۷۱ روز بود. طول دوره زندگي حشرات ماده در دماي ۲۵ درجه (۱۰۸٫۲۱±۱٫۳۳) اختلاف معني داري با دو دماي ديگر داشت. تغييرات ميانگين تخم ريزي روزانه حشرات ماده مورد مطالعه، در دو دماي ۲۵ و ۳۰ درجه از روند يکساني برخوردار بود ولي مدت تخم ريزي در دماي ۳۵ درجه کاهش يافت و اختلاف معني داري نسبت به دو دماي ديگر داشت. نرخ خالص توليد مثل (R0) در دو دماي ۲۵ و ۳۰ درجه به ترتيب ۴۵٫۹۳ و ۵۲٫۳۱ بود و مقدار آن در دماي ۳۵ درجه (۵٫۸۲) به شدت کاهش يافت. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm) در دماي ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه به ترتيب ۰٫۰۵۴، ۰٫۰۶۲ و ۰٫۰۲۹ تعيين شد که مشخص مي کند زنجرک در دماي ۳۰ درجه مي تواند جمعيت خود را با سرعت بيشتري افزايش دهد. مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت (DT) در سه دماي مذکور به ترتيب ۱۴٫۲، ۱۲٫۳ و ۲۹٫۲۷ روز به دست آمد. اين نتايج مشخص مي کند که دماي ۳۰ درجه، دماي مطلوب براي فعاليت هاي زيستي اين زنجرک محسوب مي شود.