مقاله زيست چينه نگاري و محيط ديرينه نهشته هاي سازند قم در شمال خاور ماه نشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: زيست چينه نگاري و محيط ديرينه نهشته هاي سازند قم در شمال خاور ماه نشان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران مرکزي
مقاله ماه نشان
مقاله ميوسن پيشين
مقاله زيست چينه نگاري
مقاله محيط ديرينه
مقاله روزن داران
مقاله سازند قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ۷۵ نمونه از نهشته هاي سازند قم در برش چينه شناسي اند آباد در شمال خاور ماه نشان از نظر روزن داران موجود مورد بررسي قرار گرفتند. سازند قم در برش يادشده با ستبراي ۳۰۱ متر شامل سنگ آهک و مارن بوده و مرز آن با نهشته هاي سازند سرخ فوقاني در بالا و سازند سرخ زيرين در پايين به صورت ناپيوستگي هم شيب است. در اين بررسي به طور کلي ۳۹ جنس و ۶۵ گونه از روزن داران کف زي و ۳ جنس و ۵ گونه از روزن داران پلانکتون تشخيص داده شد که ۳۷ جنس و ۵۷ گونه از روزن داران از اين ناحيه براي نخستين بار گزارش مي شوند. از ميان ميکروفسيل هاي موجود، روزن داران کف زي با توجه به تنوع و فراواني اهميت بيشتري داشته و مبناي بررسي زيست چينه نگاري قرار گرفتند. به علت شباهت مجموعه روزن داران کف زي سازند قم و سازند آسماري و نبود يک زون بندي زيستي رسمي براي سازند قم، از زون بندي زيستي Adams & Bourgeois (1967) که براي سازند آسماري ارایه شده در بررسي هاي زيست چينه نگاري و تعيين سن نسبي نهشته هاي سازند قم در برش چينه شناسي اند آباد استفاده شد. بر همين اساس و با توجه به گونه هاي شاخص معرفي شده در زون بندي زيستي يادشده برش چينه شناسي اندآباد با زيست زون هاي شماره ۱ و ۲ قابل تطبيق و مقايسه است. بر پايه حضور، تجمع و گسترش چينه شناسي روزن داران سن نهشته هاي سازند قم در برش اند آباد اکيتانين پسين تا بورديگالين تعيين شد. تجمع، فراواني و تنوع گونه اي روزن داران در نمونه هاي برش اند آباد تغيير شرايط محيطي را نشان مي دهد و در طول برش تنوع روزن داران به طور متناوب کاهش و افزايش مي يابد. اين در حالي است که بيشترين تنوع روزن داران تا ۱۶ گونه مي رسد. نهشته هاي سازند قم در برش اندآباد بر مبناي تغييرات تنوع گونه اي به ۹ تجمع A (assemblage) تا I تقسيم بندي شد. بر پايه فراواني روزن داران در هر تجمع نهشته هاي سازند قم مربوط به محيط دريايي و سکوي قاره اي دروني ( (inner shelfبوده و با تغييرات ژرفا همراه بوده است.