سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رضا زردان – گروه صنعتی
کیا احسان – معاون مدیر عامل در برنامه ریزی ، سیستم ها و روش ها

چکیده:

امروزه کلیه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه علم و تکنولوژی را برای ارتقای قدرت رقابت پذیری علم و تکنولوژی را بعنوانمحور فعالیت های خود قرارداده اندبا توجه به اینکه علم و فناوری خود محصول پژوهش و تحقیق است ، بنظر میرسد که مقوله جهانی شدن تحقیق و توسعه و نهایتاً تولید، در سطح جهانی در واحدهای صنعتی و معدنی یک ضرورت است . این امر از دو بعد خرد و کلان می بایستی مورد بررسی قرار گیرد . در بعد کلان سیاست گذاری دولت و در بعد خرد خط مشی های داخلی خود واحدهای صنعتی و معدنی . در این مقاله علاوه بر برشمردن روشهای کلی و عمومی جهانی شدن شرایط تلقی جهانی شدن تحقیق و توسعه به یک فرصت مطرح می گردد و پرسشهایی در خصوص برتری جویی و جهانی شدن واحدهای صنعتی و معدنی و تحقیق و توسعه ارائه می گردد و ضمن تأکید بر تشکیل و تقویت هسته های تحقیق و توسعه به چگونگی دستیابی به High Teckاشاره می شود.