سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریان –

چکیده:

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات یک امراجتناب نا پذیر شده است، اما اطلاعات و از آن جملـه داده هـای مکـان – محور (Spatial data) یک پیش نیاز برای این نظام محسوب می شود . داده های جغرافیائی بیش از %۸۰ از داده هـای سامانه های مختلف را تشکیل می دهند .
اطلاعات نقش حیاتی در تصمیم سازی دارد و در میان اطلاعات داده های مکان – محـور (spatial data) از جایگـاه خاص تری برخوردار است . این داده ها معمولا از مکان و عوارض مرتبط با مکان نتیجه می شود . داده هـائی چـون ابعـاد یک قطعه زمین و ساختمانی که احیانا بر آن ساخته شده است و یا تعداد افرادی ( جمعیت ) که در روی این زمـین سـاکن هستند و دیگر داده های ذیقیمت برای هر نوع برنامه ریزی و مدیریت از آن نتیجه می شود . همانگونه که اطلاعات چالش مهم مدیریت است، اطلاعات مکان – محور بزرگترین چالش در مدیریت بحران محـسوب می شود . داده های مکان – محور می تواند به تصمیم سازی در مسیر مدیریت بحران نقش اساسـی بدهـد، زیـرا ایـن نـوع داده ها خصوصیات مخصوصی را از مکان و اطلاعات سکونتی بر روی یک قطعه زمین مطرح می کند . مدیریت بحران فعالیتی است که سازمان های مختلف دولتی را درگیر نموده و با همکاری آن ها پیش می رود . اما آنچـه که این سازمان ها را به یکدیگر نزدیک نموده و عامل ایجاد همکاری بین آن ها می باشد همانا داده های مکـان – محـور است .
توسعه زیر ساخت های داده های مکان – محور برای جامعه یک امر ضروری و حیاتی محسوب می شود، زیرا بـر تمـامی برنامه ریزی های اجتماعی به شکل های مختلف اثر می گذارد . آز آنجائی که این داده ها از خصوصیات مکانی در یک لایه و اطلاعات دیگر در لایه های دیگر برخوردار است نقش مهم ی را بازی می کند . این داده ها و اطلاعاتی کـه چنـین نظام هائی تولید می کنند می تواند باعث مدیریت مناسب و مـؤثر در مـدیریت بحـران شـود . زمـانی کـه در یـک منطقـه اتفاقی رخ داده و بحرانی بوقوع می پیوندد، اطلاعات مکان – محور است که مشخص می کند در این مکان چه ساختمان هائی وجود داشته و حتی در درون هرکدام چه تعداد نفرات زندگی می کرده اند . این نوع اطلاعات و سایر اطلاعـات از این نوع می تواند نقش کلیدی را در مدیریت بحران ایفاء کند .