سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین پاریاب – دانشجوی کارشناسی ارشد IT ، گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه شیراز و مدیرگ
جلال حاجی علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد IT، گرایش تجارت الکترونیکی دانشگاه شیراز و رئیس اد

چکیده:

به دنبال بروز پدیده انقلاب اطلاعاتی و توسعه تکنولوژی اطلاعات, شیوه انجام امور دچار تغییرات قابل توجهی شده و ”تجارت الکترونیکی“ که سرآمد و زاییده همین فناور یهای نوین م یباشد تحول چشمگیر ی را در مبادل ه اطلاعات بازرگانی ، محصولات و خدمات موجب شده است. اسقرار و توسعه تجارت الکترونیکی باعث تغییر در الگوی رقابت , تغییر در شیو ه برنامه ریزی کاری, تغییر در نیازهای بازار, تغییر در موجودیت سازمانها, تغییر در قوانین و مقررات و… شده است. ولی استقرار و توسعه تجارت الکترونیکی با موانعی روبروست و یکی از موانع مهم این توسعه, وجود مشکلات فرهنگی است که اگر چه در همه کشورها این عامل اساسی موضوعیت دارد, ولی در کشورهایی چون کشور ما این موضوع اهمیت بیشتری م ییابد. تحقیق حاضر می کوشد گزارشی از ابعاد گوناگون این مشکل را به شیوه ای توصیفی ارائه نماید. از اینرو فرهنگ از دو بعد م یتواند مورد توجه قرار گیرد. یکی فرهنگ قومی و حاکم بر جوامع و دیگری فرهنگ سازی و آگاه سازی در راستای توسعه بکارگیری فناور یهای نوین بویژه تجارت الکترونیکی. به عبارت دیگر، فرهن گهای متنوع در یک جامعه م یتواند عوامل بازدارنده و فرهن گسازی بعنوان عوامل پیشبرنده (عوامل توانمند ساز) عمل نمایند.