سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسن رامه – دانشجوی کارشناسیارشد چینه و فسیلشناسی دانشگاه دامغان
سیدمحمود حسینی نژاد – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
رضا اهری پور – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

چکیده:
به منظور معرفی تجمعات فونی، تعیین سن و بومشناسی دیرینه سازند قم، برشی از این سازند در غرب سمنان مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات زیستچینهنگاری منجر به شناسایی دو تجمع فونی گردید. تجمع فونی اول با توجه به حضور روزنداران شاخص منطبق با بایوزون ۲ آدامز و بورژوا ۱۹۶۷ Adams and Bourgois و تجمع فونی دوم منطبق با بایوزون ۶۱ وایند Wynd, 1965 است. براین اساس سن نهشتههای سازند قم در برش تلنکوه اکیتانین-بوردیگالین (میوسن پیشین) در نظر گرفته شد. همچنین با استفاده از مطالعات دیرینه بومشناسی مشخص گردید که سازند قم در منطقه مورد مطالعه در آبهای گرم نواحی گرمسیری تا نیمهگرمسیری، با شرایط غذایی عمدتاً الیگوتروف تا مزوتروف و شوری نرمال تا هیپرسالین شکل گرفته است