سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سلیمه ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا دماوندیان – استادیار دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت دادپورمغانلو – مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک، آمل

چکیده:
بررسی اثرات جانبی حشره کشها روی دشمنان طبیعی می تواند نقش مهمی در برنامه مدیریت تلفیقی آفات د اشته باشد. در این تحقیق اثرات کشندگی غلظت های مختلف دو حشره کش شیمیایی کلریایریفوس و دیازینون روی دو جنس نر و ماده حشره کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri شکارگر شیشک آر آلوده مرکبات Planococcus citrii مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه برج پاشش (Potter tower) و پتری های شیشه ای به قطر دهانه ۹ سانتیمتر و ا رتفاع ۲ سانتیمتر برای زیست سنجی ها استفاده شد. نتایج نشان داد میزان تلفات بسته به نوع و غلظت حشره کش و ه مچنین جنسیت حشره متفاوت است. میزان (LC(50 کلرپایریفوس و دیازینون، روی جنس ماده به ترتیب ۶۳۵۵ و ۶۵۱ پی پی ام و میزان (LC(90 9724 و ۱۱۷۲ پی پی ام برآورد شد. چون حشره کش دیازینون دز کشنده ۵۰ درصد پایین تر و در نتیجه سمیت بالاتری نسبت به حشره کش کلرپایریفوس روی این دشمن طبیعی دارد. لذا در صورت لزوم ا ستفاده از این ترکیب، بایستی به زمان فعالیت کفشدوزک و همچنین دز مصرفی توجه ویژه ای شود.