سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رحیمه پیروز – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا دماوندیان – دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
کاربرد بی رویه حشره کش ها با طیف وسیع سبب از بین رفتن حشرات مفید، بروز مقاومت در آفات و سایر پیامدهای نامطلوب زیست محیطی گردیده است. در سال های اخیر کاربرد انواع ترکیبات طبیعی از جمله حشره کش های میکروبی مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق اثر حشره کش میکروبی Bacillus thuringiensis روی لاروهای سنین دوم کرم جوانه خ وار Archips rosanus یکی از مهمترین آفات مرکبات، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های زیست سنجی با پنج غلظت ۰/۲، ۰/۵، ۰/۸، ۱/۱ و ¼ از حشره کش باسیلوس به همراه شاهد (آب خالص) روی نهال های دو ساله رقم تامسون انجام گرفت. از سم پاش پشتی ۵ لیتری برای اجرای تیمارها استفاده شد. نتایج تجزیه پروبیت دادههای زیست سنجی نشان داد با افزایش زمان تیمار، درصد مرگ و میر نیز افزایش یافت. میزان (LC(50 ترکیب ذکر شده با گذشت ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت پس از تیمار بترتیب ۵۸۰۰۰، ۷۰۰۰ و ۱۰۰۰ppm برآورد شد. بر ایناساس حشر کش میکروبی باسیلوس قابلیت کشندگی مناسبی برای این آفت دارد و می تواند به عنوان یکی از گزینه های جایگزین ترکیبات شیمیایی مطرح باشد.