سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا کرمی رباطی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتون های آهکی در تعیین سن لایه های رسوبی، سازند آبدراز در برش طاهر آباد مورد مطالعه قرار گرفت. سازند آبدراز از لحاظ سنگ شناختی، شامل مارن آهکی خاکستری تیره و زیتونی رنگ، شیل آهکی خاکستری رنگ و سنگ آهک گچی خاکستری رنگ است. از این توالی رسوبی ۲۴ نمونه از لایه های گل سفیدی، شیلی و مارنی نمونه برداری شده و نمونه ها در آزمایشگاه به دو روش Smeare slides و Centerifuging آماده سازی و نانوپلانکتون های آهکی موجود در آنها، توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه و عکسبرداری شدند. نتایج حاصل از مطالعات تاکسونومی نانوپلانکتون های آهکی مورد مطالعه، منجر به شناسایی ۱۷ خانواده، ۴۲ جنس و ۸۳ گونه شده است. با توجه به گسترش چینه شناسی نانوپلانکتون های آهکی موجود در مقطع مورد مطالعه و اولین پیدایی گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه آنها، سه بایوزون که با زون های CC14CC16 زون بندی سی سینگ (۱۹۷۷) همخوانی دارند، پیشنهاد می گردد. برمبنای این بایوزون ها سن سازند آبدراز در برش طاهر آباد کنیاسین پسین-سانتونین پیشنهاد می شود.