سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا جنتی جهرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن یزدان پناه – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به ارزش و اهمیت چینه شناسی نانوفسیل های آهکی در تعیین سن توالی های رسوبی دوران دوم، به ویژه کرتاسه پایانی، نهشته های سازند آب تلخ در برش الگو مطالعه شده اند. این مقطع در شرق جاده ی مشهد-سرخس، در گردنه مزدوران با مختصات جغرافیایی ˝۱۰´ ۳۳ ˚۶۰ طول شرقی و ˝۵۶ ´۱۰ ˚۳۶ عرض شمالی واقع است و شامل ۸۱۳ متر شیل آهکی به رنگ خاکستری مایل به آبی با لایه های فرعی مارن است. در این مطالعه، از توالی های مذکور، جمعاً ۵۰ نمونه برداشت و پس از آماده سازی،۸۰ اسلاید تهیه گردید. نانوفسیل های آهکی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیک و الکترونیک اسکانینگ مطالعه و بررسی شده و ۳۰ جنس و ۵۶ گونه از فسیل های مذکور، در برش الگوی سازند آب تلخ شناسایی شده اند. تاکنون مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی محدودی بر روی این سازند صورت گرفته و اینک نانوفسیل های آهکی این سازند برای نخستین بار معرفی می شوند. براساس اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، سه بایوزون در توالی رسوبی برش مذکور تعیین گردید که به ترتیب از پایین به بالا، با زون های CC17,CC16 و Sissingh 1977) ،CC18) قابل مقایسه است.