سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف شفیعیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد، بیو مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شکرگزار – استادیار، بانک سلولی ایران، انستیتو پاستور ایران
محمد ایمانی – استادیار، گروه سامانه های نوین دارو رسانی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

چکیده:

ساخت نانو کامپوزیت پلی کاپرولاکتون فومارات/ متاکلریلیک اسید/ هیدروکسی آپاتیت با هدف جایگزینی بافت استخوانی صورت پذیرفت. در ساخت این کامپوزیت از پلیمر زیست تخریب پذیر غیر اشباع پلی کاپرولاکتون فومارات به عنوان فاز زمینه و از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاز تقویت کننده بهره گرفته شد. با استفاده از شبکه ای شدن ماکرومر پلی کاپرولاکتون فومارات با وزن مولکولی های مختلف و با درصدهای وزنی متفاوت هیدروکسی آپاتیت و متاکریلیک اسید انجام گرفت. پس از ساخت کامپوزیت، استحکام کششی قطری نمونه های حاصل تحت آزمون DTS تعیین گردید. نتایج حاصل نشانگر شکست ترد نمونه های کامپوزیتی بود و مشخص گشت که با افزایش وزن مولکولی پلی کاپرولاکتون فومارات و درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت، استحکام کششی قطری نمونه ها افزایش می یابد.