مقاله ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده (مطالعه مقدماتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۹ منتشر شده است.
نام: ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده (مطالعه مقدماتي)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريابي
مقاله رواسازي
مقاله پرسشنامه حمايت اجتماعي
مقاله بيماران مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كتيبايي ژيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه حمايت اجتماعي خانواده در بيماران مزمن انجام شده است. به منظور رسيدن به اين هدف پرسشنامه اي بر اساس ادبيات نظري و پرسشنامه هاي موجود در زمينه حمايت اجتماعي تهيه شد. با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، نمونه ۲۵۶ نفري (۱۲۵ مرد و ۱۳۱ زن) از بيماران سرطاني متاهل بيمارستان امام خميني انتخاب و پرسشنامه روي آنان اجرا گرديد. پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. روش هاي به کار رفته شامل تحليل گويه ها (ضريب تميز و روش لوپ)، روايي محتوا و روايي سازه (تحليل عاملي) و اعتبار (محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه و عامل ها) بودند. در نتايج تحليل عاملي ۴ عامل شناسايي شدند که عبارتند از: حمايت عاطفي (هيجاني)، حمايت اطلاعاتي، جستجوي حمايت و حمايت ابزاري. اعتبار اين پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي کـرونـباخ ۰٫۹۷ بدست آمد. با در نظر گرفتن نتايج اين پژوهش مي توان گفت که اين پرسشنامه از اعتبار و روايي مناسبي برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحليل عاملي مي توانند حمايت اجتماعي خانواده را به گونه اي مناسب اندازه گيري کنند.