سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا مداح حسینی – ۱ دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
احمد احمدی – کارشناس مهندسی مواد
سام رسول زاده – کارشناس مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت چند فازAl-Tiبه روش متالورژی پودر از پودرهای خالصTi و Alتولید و اثر افزایش زمانزینتر و فشار پرس بر تشکیل فازهای همریخت بین فلزیAl-Tiبا مجاورت فاز غنی ازAlبررسی شد. مطالعاتمیکروسکوپی توسطSEMو آنالیز فازها به روشEDXنشان داد که زمان زینتر پارامتر مؤثرتری نسبت به دمای زینتر فشار پرس بوده و تنها در زمانهای طولانی تر از ۱۲۰ دقیقه مقادیر قابل توجهی از این فازها در ساختار آلیاژ کامپوزیتی تشکیل میشود. با انجام زینتر در دمای ۵۵۰ به مدت ۱۸۰ دقیقه بر روی نمونههای فشرده شده با فشار ۱۴۰۰ MPaساختارهمگنی از کامپوزیتبا درصد فاز بین فلزی بالاتر از ۲۰ % و توزیع مناسبی از پروفیل سختی در فازهای مجاور حاصل شد