سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه آقائی فر – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
محمد ربیعی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز،تبریز – ایران

چکیده:

تولید طرحهای نوری در میکرو مشددهای نیمه هادی با پیکربندی فعال مورد مطالعه قرارگرفت . در این راستا ابتدا جوابهای پایای همگن بدست آمده و با تعیین نواحی ناپایدار سیستم طرحهای نوری مختلف تحت شرایط فیزیکی مطلوب در چنین سیستمهایی تولید شدند . در نهایت از روش اختلال دامنه برای کنترل و دوران این طرحها استفاده گردید و با این روش طرحهای رل دوران داده شدند