سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس رجائی – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رسوبات سست با سن پلیوسن -کواترنری در برش جاده سد اکباتان در خاور همدان، ساختارها ی غیر تکتونیک ی شامل چین خوابیده یال موازی و چین های پیچیده(Convolute) را به نمایش گذاشته است . تشکیل اینساختارها همزمان با رسوبگذاری ارزیابی میشود که طی دگرشکلی رسوبات سست هیدرو پلاستیک، تشکیل شده است. این چینها بین سازندی بوده و منحصر به لایههای مارنی- ماسه ا ی جوان می باشند . محدود بودن در ضخامت های کم، با چین خوردگی محدود در ک ف حوضههای رسوبی سازگاری دارد. این چین های همزمان با رسوبگذاری، در حقیقت لایههای چینخورده نامنظمی هستند که مشخصات چین ناهماهنگ Disharmonic ) (fold را دارند. چگونگی توسعه این چینهای ناهماهنگ به علت نداشتن نظم، قابل اندازهگیری نیست. این چینهابازتاب حرکت توده مواد در اثر نیروی گرانش میباشند. اگر لایه های سست گلی و ماسهای در قسمتی از حوضه که شیب توپوگرافی یا شیب اولیه زیاد است، در اثر لرزش های زلزله، وزن رسوبات و یا خزش به حرکت درآیند، چینخوردگی ایجاد میکنند.