سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید عباس زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبات ابتدا به ساکن پتانسیل کامل در تقریب چگالی موضعی به علاوه تصحیح همبستگی الکترونی در اوربیتالهای جایگزیدهی f,d در اتم های Pr,Cu برایسیستمPrBa2Cu3O7 انجام پذیرفته است . ساختار الکترونی این سیستم با محاسبه ساختار نوارها، چگالی حالتها و چگالی الکترونی در فشار هیدرواستاتیکی بیند +۲۰GPa و -۲۰GPa- مورد بررسی قرار گرفتهاند . نتایج ما نشان میدهد که در این سیستم . با اعمال تصحیح همبستگی، چگالی الکترونی به گونهای تغییر مینماید که تمایل الکترونها را به تشکیل یک نوار pd πموازی صفحه نشان میدهد و هیبریداسیون بین اوربیتالهایp اتمهایO3 و O2 و اوربیتالfاتم Pr بوجود می آید که تحت تاثیر فشار جایگزیدهای این پیوند بیشتر میشود .