سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرعباس صبوری دودران – مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ، تهران ، ایران و دانشگاه پیام نور ، ت
بلین – مرکز تحقیقات فیزیک ماده چگال دانشگاه پاریس ، پاریس ، فرانسه
عبداله حاجی ملک خیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، شهرک پردیسان ، قم
نرگس نقدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، شهرک پردیسان ، قم

چکیده:

هدف این مقاله مطالعه خواص پیوندی بین اتمها در جامد Cu2O است . برای مطالعه خواص الکترونی، توزیع چگالی بار بین اتمهای O-Cu و Cu-Cu را به صورت تئوری و تجربی مورد محاسبه قرار گرفته است . در محاسبه چگالی بار از روش محاسباتی ابتدا به ساکن استفاده گردیده که در این تحقیق معادله کوهن – شم با رهیافت شبه پتانسیل حل شده است . در روش تجربی، نمایه کامپتون توزیع کاملی از چگالی بار در فضای اندازه حرکت را نشان می دهد . تبدیل فوریه نمایه کامپتون نگاشت این توزیع بارها در فضای حقیقی می باشد؛ به این ترتیب می توانیم خواص پیوندی را در هر راستای دلخواه مورد مطالعه قرار دهیم .