سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبات ابتدا به ساکن پتانسیل کامل در تقریب شیب تعمیم یافته برای سیستم MgB2 انجام شده است . اثر فشار هیدروستاتیکی -۱۵ تا ۴۰ گیگا پاسکال به همراه بررسی مجزای اثرات تغییرات در ثابتهای شبکه MgB2 بر ساختار باند و چگالی حالتهای این ماده انجام شده است . نتایج نشان می دهد که با اعمال فشار چگالی حالتها در سطح فرمی کاهش می یابد و نیز با بررسی ساختار نواری اینگونه انتظار می رود که دمای گذار ابررسانایی کاهش یابد . همچنین با تغییر پارامترهای شبکه به طور کلی چگالیحالتها کاهش می یابد به جز به ازای افزایش کمی در پارامتر a که باعث افزایش چگالی حالتها می شود .