سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده کاظمی – دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
آزاده تجردی – دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی مرسلی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

از واکنش ۲- پیریدین کربالدهید با هیدرازین دراتانول ۱و ۴- بیس( ۲- پیریدیل)- ۲و ۳- دی آزا- ۱و ۳- بوتادی ان bpdb -2 به دست آمد. شناسایی این ترکیب به وسیله تجزیه عنصری و داده های طیفی حاصل از طیف سنجی IR , 1H-,13C- NMR انجام گرفت. بلورهای مناسبی از ترکیب موردنظر در حلال اتانول به دست آمد. ساختار مولکولی این ترکیب به وسیله پراش سنجی تک بلوری پرتو ایکس تعیین شد این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P21/c متبلور میشود. ترکیب تقارن بلوری با مرکز وارونگی( در مرکز پیوند N-N ) پارامترهای سلول واحد عبارت است از: a= 9/9975 (8) Å ، b= 4/5794 (4) Å ، c= 11/5419 (9) Å ، β= ۹۰/۳۵۸۰(۱۰) ˚ پس از تعیین ساختارمولکولی، ثابت R تا میزان ۰/۰۴۲۴ کاهش یافت.