سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه محمدپناه – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
الهه صدرخانلو – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده:

ساختار بلوری ترکیب عنوان شده سه کمپلکس شش کوئوردینه آنیونی و کاتیونی را معرفی می کند. تبولر در سیستم تری کلینیک و گروه فضایی P1 با ابعاد سلول واحد b=14/8834 (10) Å , a=14/0445(9)Å c=17/3880)12)Å , g=85/997(2)° , a=65/3880(2)° انجام شده است. تعداد مولکول ها در سلول واحد برابر ۲ است. مقدار نهایی R برای ۲۰۸۶ بازتاب اندازه گیری شده ۰/۰۵۴۸ است. در تشکیل کمپلکس های Fe(III)کوئوردیناسیون فلز – لیگند، پیوند هیدروژنی (C-H…O , O-H…O) و جاذبه های الکتروستاتیک در کل شبکه نقش مهمی در پایدارسازی شبکه سه بعدهی بازی می کند. ترکیب عنوان شده به صورت بلور قرمز رنگی از واکنش بین پیریدین – ۲،۶ – دی کربوکسیلیک اسید (pydcH2) ، ۲،۲- بی پیریدین (bpy) و نمک موهر به نسبت مولی ۱:۲:۲ به دست آمد. ساختار مولکولی کمپلکس (OTEP) و انباشتگی سلول واحد به ترتیب در شکل های ۱و۲نشان داهده شد است.