سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده تجردی – دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
یونس حنیفه پور – دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از واکنش ۴- آمینو آنتی پیرین با ۲- متوکسی فنیل ایزوتیوسیانات در اتانول تحت شرایط رفلاکس ، N” – (۴- آنتی پیریدنیل) – N’ – (۲- متوکسی فنیل) تیواوره " به دست آمد. شناسایی این ترکیب به وسیله تجزیه عنصری و داده های طیفی حاصل از طیف سنجی IR , 1H- , 13 C-NMR انجام گرفت. پیوند هیدروژنی بین مولکولی بین اتم اکسیژن و هیدروژنهای گروههای NH دیده می شود که از طریق کریستالوگرافی نیز تایید شده است همچنین از تبلور مجدد این ترکیب در مخلوطی از حلال اتانول – استون (۱:۳) بلورهای بی رنگی به دست امد. ساختار مولکولی این ترکیب به وسیله پراش سنجی تک بلوری پرتو ایکستعیینشد. این بلورها در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P2 1/n و چهار مولکول دریاخته یکه متبلور شده اند. پارامترهای یاخته یکه عبارتند از :
°(a=11/6043(7)Å , b=7/8743(5) Å , c=19/8566(12)Å , ۱۱=۹۸/۸۱۴(۱
پس از تعیین ساختار مولکولی ، مقدار R تا میزان ۰/۰۴۷۷ برای ۴۴۱۶ بازتاب مستقل (I>2s(1)) کاهش یافت.