سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

ساختار موجود داری در ایران نه تنها برای رقابت در عرصه جهانی شدن کافی نیستند بلکه توانایی پاسخ به نیازهای درون کشور برای تحقق اهداف توسعه ای را ندارند. دلیل اصلی این مساله را باید در نقص مبانی نظری و وارداتی بودن این مبانی و فقدان تئوری های درون کشوری از یک سو و بی توجهی خط مشی گذران و مسئولان به کاوش در یافتن ساختار مناسب از سوی دیگر جستجو کرد. با توجه به این موارد نوشته حاضر با مفروضاتی چون ناکافی بودن ساختار حکومت داری در ایران، حاکمیت مبانی پوزیتیویستی و کارکردگرایی بر مدلهای موجود و نارسایی مدلهای تحمیلی از سوی سازمان ها و نهادهای بین المللی، دستیابی به مدل مناسب برای توسعه درون کشوری و رقابت با کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار می دهد و برای تحقق اهداف توسعه و رقابت با جوامع و سازمانهای دیگر «ساختار مبتنی بر مدل حکومت داری پایدار» را به عنوان راهکار مناسب پیشنهاد می کند.