سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور یزدانجویی – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

امروز انسان پس از قرنها تسلط بر این کره خاکی با افتخار دست به سایر کرات انداخته و این در حالیست که خیلی ازمقولات کره مسکون خودش ناشناخته باقی مانده است شاید دست اندازی به سایرکرات نوعی فرار از این سیاره بواسطه تغییرات فاحشی که درآن ایجاد نموده باشد زیرا این امکان وجود دارد که تغییرات سطحی زمین بر قسمتهای درونی آن تاثیر بگذارد و زمین را به واکنش متقابل بکشاند و زمین برخلاف ظاهر ارامش درون پر از اتش گداخته دارد. اگر روزی برجبران زخمهایی که برپیکرش وارد شده برساکنان خودش خشم بگیرد تمام هست و نیست آنها را می تواند نابود سازد در نتیجه انقلاب صعتی چهره زمین نسبت به گذشته آن بسیار تغییر کرده و اثار کمی از ادوار گذشته باقی مانده است یکی از اثار باقی مانده جنگلها و مراتع زیبای البرز شمالی در کشور ماست که بنابرمطالعه زمین شناسان در پالئوژن یعنی اوایل دوران سوم جبهه شمالی البرز از اب خارج گشته و شرایط مساعد جبری امکان رویش گیاهان را در سطح ان میسر ساخته است ولی افسوس که این فسیل های سبز زمین نیز دچار بلای وحشتناک تخریب شده اندو با شتاب بیشتری رو به زوال می روند نقش انسان ها در این امر بصور مختلف پوشیده نیست بهمین منظور دراین مقاله سعی شده ابتدا وضعیت ژئولوژیکی البرز مرکزی مختصر و مفید تشریح و سپس پیشنهادهایی برای توسعه و بقای پایدار این منابع ارائه گردد.