سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین پاداش – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
مهران خداپرست – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهوازوکارشناس ارشدامورحقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

فعالیت های تولیداستخراج فراورش و توزیع نفت وگازو همچنین تولیدفراوردهای پتروشیمی تابع قوانین و مقررات گسترده ای درارتباط با ایمنی بهداشت و محیط زیست است و تمامی شرکت های فعال دراین زمینه ها یک استراتژی معین ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی دارند تا براساس آن الزامات قانونی و عملیاتی خود را تامین نمایند که نظام مدیریت ایمنی SMS هسته مرکزی این استراتژی می باشد شرکت های معتبر نفتی درجهان بویژه درمنطقه اروپا تحت عنووان نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست کلیه فعالیت های مربوط به سه بخش بهداشت ایمنی و محیط زیست را بطور همزمان و تحت یک مدیریت دنبال می کنند راهنمای مربوط به انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت و گازگزارش شماره ۳۶٫۶/۲۱۰ که مبنا و مدنظر وزارت نفت قرارگرفته است همگام با سایرشرکت های بزرگ نفتی درجهان همچون British gas,SHELL,… ازساختاریکسانی برای استقرار این سیستم مدیریتی تشکیل شده ند دراین مقاله با ارایه مفاهیم اساسی و بنیادی این سیستم HSE سعی شده که با استفاده ازشاخصهای عملکردیوکلیدی درمباحث بهداشت ایمنی ومحیط زیست و باتوجهب ه ضرورت پیشگیری ازحوادث و بالا بردن ضریب ایمنی و امنیتی کارکنان به سیستم مدیریت HSE درصنعت پرداخته شود