مقاله ساختار سرمايه و ماليات بردرآمد شرکت ها در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ساختار سرمايه و ماليات بردرآمد شرکت ها در ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار سرمايه شرکت ها نقش تعيين کننده اي را در تصميمات سرمايه گذاري و بالطبع عملکرد شرکت ها ايفا مي کند. تحقيقات قبلي بيانگر وجود رابطه بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت ها ميباشد. هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف، تعداد ۴۸ شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات دوره ۱۳ ساله تحقيق (۸۶-۷۴) در مورد آن ها قابل دسترسي بود، انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش رگرسيون مقطعي و ترکيبي استفاده شده است. در آزمون فرضيه تحقيق از مدل با وقفه توزيعي با استفاده از روش رگرسيون ترکيبي براي کل دوره زماني تحقيق نيز استفاده نموديم. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق به صورت مقطعي و ترکيبي بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق با استفاده از مدل با وقفه توزيعي به روش رگرسيون ترکيبي نيز بيانگر وجود رابطه معني دار بسيار کم اهميت بين ساختار سرمايه و ماليات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.