سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف شرقی – دانشجوی دکترای رشته مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید سکاکی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جعفر محمدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ایران اسلامی ازلحاظ پتانسیل مواد معدنی وبخصوص سنگهای تزیینی از کشورهای غنی جهان به شمار می رود. اکتشاف واستخراج این منابع ارزشمند وصادرات آنها علاوه بر توسعه اقتصادی باعث افزایش میزان اشتغال در کشور عزیزمان خواهد گردید. نظر به شرایط زمین شناسی متفاوت تشکیل اندیسهای معدنی، سنگهای ساختمانی و محل و موقعیت هرکدام می توان فعالیت اکتشافی سنگهای تزیینی را نه یک "عملیات دوره ای و مداوم" بلکه به عنوان یک "پروژه" تلقی نمود. نظر به پر هزینه وحجیم بودن پروژههای اکتشافی بایستی از الگوی مناسبی جهت شروع وتداوم فعالیتهای اکتشافی بهره گرفت. بکارگیری روشهای مدیریت پروژه توسط مجریان طرحهای اکتشاف باعث کاهش هزینه های اکتشافی ، اجتناب ازپراکندگی و سردرگمی واخذ تصمیم های صحیح در مراحل مختلف این پروژه ها خواهد گردید.قبل از ارایه الگوی اکتشافی و رسم شبکه پروژه اکتشافی بایستی پروژه را تا حد امکان به فعالیتهای کوچک تقسیم وساختار شکست کار آن را تهیه نمود. علی رغم اهمیت پروژه های اکتشافی هنوز چنین ساختاری که دربرگیرنده تمامی اجزاء پروژه باشد در کشور ما ارایه نشده است. جهت تهیه ساختار شکست کار پروژه اکتشافی سنگهای تزیینی ، به منظور شناخت عناصر سطح دوم نمودار پروژه ، از روش تفکیک بر اساس مراحل استفاده شده است. دلیل این امر نیز شروع مرحله بعدی پروژه به شرط موفقیت مراحل قبلی است. با توجه به ماهیت پروژههای اکتشافی ، به منظور تعیین عناصر سطح سوم ، نمودار پروژه اکتشاف سنگهای تزیینی از روش تجزیه پروژه بر اساس موضوعات وکارهای اصلی بهره گرفته وفعالیتهای هر مرحله را لیست نمودهایم. به دلیل ماهیت سازمانی برخی از فعالیتهای اکتشافی ، سطوح دوم و بعد پروژه را میتوان با این شیوه نیز تقسیم نمود. در ادامه نمودار کارهای پروژه فوق رسم شده و در خاتمه پیشنهاد شده که برای سایر مواد معدنی نیز چنین ساختاری تهیه شود تا در برنامه ریزی اکتشافی آنها مورد استفاده قرار گیرد