مقاله ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس اصلاح شده وسواس فکري – عملي ييل – براون براي اختلال بدشکلي بدن در ميان دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس اصلاح شده وسواس فکري – عملي ييل – براون براي اختلال بدشکلي بدن در ميان دانشجويان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس اصلاح شده وسواس فکري – عملي ييل – براون براي اختلال بدشکلي بدن
مقاله هنجاريابي
مقاله ساختار عاملي
مقاله ويژگي هاي روان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس اصلاح شده وسواس فکري – عملي ييل – براون در يک نمونه دانشجويان ايراني بود.
روش: در اين پژوهش که از نوع هنجاريابي است، پس از برگردان نسخه اصلي به فارسي و اصلاح آن توسط سه تن از استادان روانشناسي و زبان انگليسي، فرم نهايي آن بر روي ۱۰۰ نفر (۵۰ دختر، ۵۰ پسر) از دانشجويان دانشگاه اصفهان که به صورت خوشه اي – مرحله اي انتخاب شده بودند اجرا شد. سن شرکت کنندگان از ۱۹ تا ۳۵ سال بود. براي تعيين پايايي، روش همساني دروني و ضريب دونيمه سازي و براي تعيين روايي، روايي هم زمان، تشخيصي و ساختار عاملي به کار برده شد.
يافته ها: دامنه ضريب آلفا از ۰٫۷۸ براي «عامل نيروي کنترل فکر» تا ۰٫۹۳ براي «عامل رفتار ها و افکار وسواسي» به دست آمد. هم چنين ضرايب پايايي از نوع آلفاي کرونباخ، دونيمه سازي و ضريب گاتمن به ترتيب ۰٫۹۳، ۰٫۸۳ و ۰٫۹۲ به دست آمد. ضريب همبستگي اين پرسش نامه با پرسش نامه پادوا و مقياس رضايت بدني به ترتيب ۰٫۵۸ و ۰٫۳۳ بود. در تحليل عاملي دو عامل «نيروي کنترل فکر» و «افکار و رفتار هاي وسواسي» در مجموع ۶۶% از واريانس پرسش نامه را تبيين نمودند.
نتيجه گيري: مقياس اصلاح شده وسواس فکري – عملي ييل – براون براي اختلال بدشکلي بدن در نمونه دانشجويان ايراني از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است و مي توان آن را در موارد تشخيصي و درماني به کار برد.