مقاله ساختار عاملي آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن در سالمندان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۱۶ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملي آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن در سالمندان ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار عاملي
مقاله سالمند
مقاله آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ثاني سيدحجت
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي ساختار عاملي آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن در سالمندان ايراني انجام شد.
روش بررسي: پژوهش علي – مقايسه اي حاضر با ۲۰۰ آزمودني سالمند در دامنه سني ۶۰ سال به بالا در دو گروه با و بدون سابقه زمين خوردن (هر گروه، ۱۰۰ آزمودني) انجام شد که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. معيار ورود به مطالعه کسب حداقل نمره ۲۴ از ۳۰ در مقياس ارزيابي حداقل ميزان هشياري (MMSE) بود. شرکت کنندگان آيتم هاي موجود در آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن را انجام داده، اطلاعات توسط يک محقق جمع آوري شد. آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن از ۱۰ آيتم تشکيل شده است که وضعيت عملکردي فرد را در يک دامنه ۰ تا ۳۰ به روش ليکرت اندازه گيري مي کند. داده ها با استفاده از تحليل عامل اکتشافي و تحليل مولفه هاي اصلي با چرخش واريماکس و نيز آزمون t مستقل ارزيابي شدند.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن از دو عامل تشکيل شده است. اين دو عامل در کل ۵۲٫۵۳ درصد واريانس را پيش بيني مي کردند که بر اساس رسم نمودار ارزش هاي ويژه (نمودار اسکري) و الگوي وزن هاي عاملي پيشنهاد شدند. تمامي سوال ها بار عاملي بالاتر از حد پذيرش (۰٫۵) داشتند به طوري که دامنه اين مقادير در کل آزمون در دامنه ۰٫۵۲۳ تا ۰٫۸۴۶ متغير بود.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان داد که نسخه فارسي آزمون ارزيابي عملکردي راه رفتن در سالمندان ايراني نيز در حد قابل قبولي هماهنگ با نسخه انگليسي آن بوده، مي توان از آن براي شناسايي سالمندان در خطر زمين خوردن استفاده کرد.