مقاله ساختار عاملي مقياس رويکردهاي يادگيري در دانش آموزان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملي مقياس رويکردهاي يادگيري در دانش آموزان ايراني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان
مقاله رويکردهاي يادگيري
مقاله ساختار عاملي
مقاله مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين ساختار عاملي مقياس رويکردهاي يادگيري براي دانش آموزان ايراني انجام شد.
روش: روش پژوهش همبستگي بود. جامعه آماري دانش آموزان پايه سوم دبيرستان هاي دولتي روزانه شهر تهران و شرکت کنندگان متشکل از ۱۳۷۱ نفر بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و به مقياس ۳۲ سوالي رويکردهاي يادگيري پاسخ دادند. داده ها از طريق تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي تحليل شد.
يافته ها: تحليل عاملي اکتشافي يک مدل اندازه گيري چهارعاملي را نشان داد که در تحليل عاملي تاييدي نيز تاييد شد. اين عوامل عبارتند از اهداف يادگيري، اهداف عملکردي، اهداف آينده و ادراک از توانايي.
نتيجه گيري: قرار گرفتن گويه هاي ارزش دروني و اهداف يادگيري در يک عامل (يادگيري) و ارزش بيروني و اهداف ابزاري نيز در يک عامل (آينده) و در کنار اهداف عملکردي و ادراک از توانايي، از ظهور يک الگوي ۴ عاملي جديد خبر مي دهد و بر لزوم توجه پژوهشگران به فرهنگ وابسته بودن اهداف پيشرفت و ابزار سنجش آن و همچنين رواسازي ابزارهاي مناسب فرهنگ که در جوامع ديگر براي سنجش اهداف ساخته شده اند تاکيد مي کند.