مقاله ساختار عاملي نسخه تجديدنظر شده فارسي پرسش نامه شخصيتي نئو در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۲۰ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: ساختار عاملي نسخه تجديدنظر شده فارسي پرسش نامه شخصيتي نئو در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسخه تجديدنظرشده پرسش نامه شخصيتي نئو
مقاله الگوي پنج عاملي شخصيت
مقاله ساختار عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دائمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي سبا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر با توجه به نقاط ضعف روش شناختي بررسي هاي پيشين نسخه تجديدنظر شده فارسي پرسش نامه شخصيتي نئو (NEO-PI-R)، بررسي مجدد ساختار عاملي اين پرسش نامه در ايران بود.
روش: ۳۳۴ دانشجو (۲۳۱ دختر و ۹۸ پسر، ۵ نفر جنسيت خود را اعلام نكردند) با ميانگين سني ۲۳٫۱۰ سال به صورت در دسترس از دانشگاه هاي تهران، علم و فرهنگ و شهيد بهشتي به پرسش نامه شخصيتي نئو پاسخ دادند. براي تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي داده ها، از تحليل موازي و چرخش مايل استفاده شد.
يافته ها: تحليل عاملي اكتشافي به استخراج پنج عامل انجاميد. اين پنج عامل روي هم ۵۹٫۲۵% از واريانس كل را تبيين مي كردند. در نتيجه تحليل عاملي اکتشافي، تعداد قابل توجهي بار مشترک و بار اشتباه مشاهده شد. تحليل عاملي تاييدي نيز به شاخص هاي برازش ضعيف تا متوسط منجر شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن ضرايب آلفاي متوسط و ضعيف به دست آمده در بررسي گروسي فرشي (۱۳۸۰)، کاربردپذيري اين پرسش نامه (به صورت اوليه) در فرهنگ ايراني مورد ترديد است. به نظر مي رسد انجام تحليل عاملي در سطح گويه ها مي تواند ره گشا باشد.